fbpx Skip to main content

Give Back Friday – Actievoorwaarden

Doe mee aan de actie “Give Back Friday” en maak kans op een prijs van Pure Minds! Op deze actie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Give Back Friday”, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Pure Minds  B.V., gevestigd te Heerlen aan de Jan Campertstraat 7 –, hierna te noemen: “Pure Minds”.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Elke genomineerde deelnemer aan de actie maakt kans op een prijs van Pure Minds.

1.2 Er wordt in totaal eenmaal marketing ondersteuning in de vorm van uren t.w.v. €2500,-  als prijs uitgegeven.

1.3 Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – HOE EN WANNEER KUN JE MEEDOEN?

2.1 Deelname is mogelijk door gedurende de duur van de aanmeldperiode, die loopt van 1 november tot en met 23 november, een organisatie te nomineren via de aanmeldpagina. 

2.2 Elk uniek mailadres mag slechts één organisatie nomineren en één stem uitbrengen voor dezelfde organisatie.

2.3 Door mee te doen aan deze actie ga je ermee akkoord dat Pure Minds jouw organisatie mag noemen te allen tijde voor welk doeleinde dan ook op diens LinkedIn Account en website.

2.4 Deelname aan deze actie is gratis.

2.5 De actie loopt van 1 november t/m 22 december 2023.

2.6 De winnaar ontvangt op 22 december 2023 van ons via e-mail een bericht. 

2.7 Pure Minds behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten voor deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.

ARTIKEL 3 – GEGEVENS

3.1 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Pure Minds kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.

ARTIKEL 4 – AANWIJZING VAN DE WINNAAR

4.1 De winnaar zal worden bepaald door een vertegenwoordiger van Pure Minds. De winnaar zal op 22 december 2023 een bericht per e-mail ontvangen. Indien na twee pogingen zijdens Pure Minds geen contact met de winnaar kan worden verkregen, zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen. Pure Minds kan niet worden aangesproken op het feit dat Pure Minds na deze tevergeefse pogingen een nieuwe winnaar heeft aangewezen.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1 De prijs betreft marketingondersteuning in de vorm van uren t.w.v. €2500,-.

5.2 Dit bedrag wordt ingezet in de vorm van arbeidsuren en kan niet uitbetaald worden.

5.3 Dit bedrag is niet in te zetten voor eventuele advertentiekosten.

5.4 Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Deelnemer erkent dat deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.

6.2 Pure Minds is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot):

– de door haar uitgekeerde prijs;

– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

– het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;

– het niet kunnen deelnemen aan de actie.

ARTIKEL 7 – RECHTEN PURE MINDS

7.1 Pure Minds behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Pure Minds hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

7.2 Pure Minds behoudt zich tevens het recht voor om deze actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

ARTIKEL 8 – CONTACT

8.1 Voor vragen of klachten kan een e-mail worden gestuurd naar bjorn@pureminds.nl. Pure Minds zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen reageren op een ingediende vraag en/of klacht.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN

9.1 Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door Pure Minds worden gewijzigd. Wij adviseren de voorwaarden regelmatig te bekijken.

9.2 Op deze actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Deze zijn te vinden op pureminds.nl.

9.3 Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.4 In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze voorwaarden, kan Pure Minds over het geschil beslissen.

Pure Minds samen naar resultaat

Meer weten?

Ben jij benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Stuur een mail naar info@pureminds.nl of bel naar +31 45 369 0530

Neem contact met ons op >

Waarom Pure Minds?

  • 10+ jaar online marketing ervaring
  • Streven naar online groei met grip op de kosten
  • Voor elk budget een winnende strategie
  • We voelen ons onderdeel van jouw organisatie
  • Realtime inzicht & controle over de performance
  • Datadriven beslissingen op alle niveaus